upddotdrive

สมัครเรียนขับรถ

สมัครเรียนขับรถ
สมัครเรียนขับรถ

สมัครเรียนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่ ที่นี้ได้เลย สะดวกรวดเร็ว ที่เดียวจบ

สมัครเรีนขับรถผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี สำหรับหลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์ และ และ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ สำหรับ หลักสูตรสอนขับรถยนต์
  2. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา
  3. ไม่มีอาการตาบอดสี

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ สมัครเรียนขับรถ

  1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  2. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) ตัวจริง จำนวน 1 ชุด
  3. ภายถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

หมายเหตุ

  1. สำหรับ หลักสูตรรถยนต์ 15 ช.ม และ รถจักรยานยนต์ 15 ช.ม (จะต้องไม่เคยมีใบขับขี่ชนิดนั้นๆ มาก่อน ตามข้อบังคับ กรมการขนส่งทางบก)
  2. สำหรับ หลักสูตรผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 1 ช.ม (ผู้ขออบรมต่อสามารถต่อล่วงหน้าได้ก่อน 3 เดือนก่อนใบขับขี่หมดอายุ และในกรณีใบขับขี่หมดอายุแล้วจะไม่ได้สามารถทำการอบรมกับทาง โรงเรียนได้)

www.upddrive.ac.th