upddotdrive

หลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก

หลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก (รถบรรทุก ท.2)

เรียนพร้อมสอบใบอนุญาตขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง (รถบรรทุก) ท.2  พร้อมอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง  (รถบรรทุก)  ที่เดียวใน จังหวัด นนทบุรี โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบรุี บนพื้นที่สนามขนาดใหญ่ กว่า 6 ไร่ เปิดสอนครบทุกหลักสูตร ที่เดียวจบ รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก ครูผู้ฝึกสอนทุกท่านผ่านการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก ทั้่ง หลักสูตรสอนขับรถยนต์ หลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์ และ หลักสูตรล่าสุด หลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง (รถบรรทุก) ท.2

แบ่งแยกเป็น 2 หลักสูตร

  • หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก จำนวน 41 ชั่วโมง
  • หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก จำนวน 30 ชั่วโมง (สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้ว)
รถบรรทุก

หลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก จำนวน 41 ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย (ใช้เวลา 15 ชั่วโมง)
1.ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ รถยนต์ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
2.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ
3.ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์และการบำรุงรักษารถบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
4.ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์
5.ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้ขับรถมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ
6.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย

ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย (ใช้เวลา 26 ชั่วโมง)
1.ทบทวนทดสอบความสามารถการขับรถ
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น
3.การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ
4.การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก จำนวน 30 ชั่วโมง (สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้ว)

ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย (ใช้เวลา 10 ชั่วโมง)
1.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
2.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ
3.ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์และการบำรุงรักษารถบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์
5.ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ
6.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย

ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย (ใช้เวลา 20 ชั่วโมง)
1.ทบทวนทดสอบความสามารถการขับรถ
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น
3.การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ
4.การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง