upddotdrive

อบรมต่ออายุใบขับขี่

อบรมต่ออายุใบขับขี่ 1 ชม. สำหรับผู้ขอต่อใบขับขี่ (5 ปี ต่อ 5 ปี)

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี เปิดบริการอบรมต่ออายุใบขับขี่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 19:00 น. ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาอบรมได้เองตามช่วงเวลาดังกล่าว อบรมเสร็จทางโรงเรียนจะออกใบรับรองผู้อบรมต่ออายุใบขับขี่ ห้องอบรมขนาดใหญ่ สามารถนำใบรับรองไปต่ออายุใบขับขี่ ที่ สำนักงานขนส่งทางบกได้ทั้วประเทศ ผู้สนใจสามารถ จองคิวอบรมใบขับขี่ ได้ที่ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี  http://www.upddrive.ac.th  หรือติดต่อ 02584-6341-2

หลักสูตรการอบรมต่ออายุใบขับขี่ 1 ชม. สำหรับผู้ขอต่อใบขับขี่ 5ปี ต่อ 5ปี

จำนวน 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ

เปิดอบรมใบขับขี่ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (1 รอบ/วัน)

1 รอบ/วัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 19:00 น. เลือกเรียนได้ทั้งรอบเช้า-รอบค่ำ ผู้สนใจสามารถ จองคิวอบรมใบขับขี่ ได้ที่ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี  http://www.upddrive.ac.th  หรือติดต่อ 02584-6341-2

สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมกับทาง โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวันอบรมสอบ ใบขับขี่เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ

pic007
หลักฐานประกอบคำขอ

1) ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน (จะต้องไม่หมดอายุ)
2) บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา

ขั้นตอนการดำเนินการ

1) ตรวจสอบเอกสาร
2) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3) อบรม 1 ชั่วโมง

สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมกับทาง โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบรุี สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวันอบรมสอบ ใบขับขี่เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ

หมายเหตุ

การต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ยื่นก่อนใบขับขี่สิ้นอายุ ไม่เกิน 90วัน)

นอกจากผู้ที่ต้องการเข้ารับอบรมกับทางโรงเรียน ขณะนี้ขนส่งทั่วประเทศได้ร่วมกับสถานบันการศึกษาจัดการอบรมผู้ที่สะดวกเข้ารับการอบรมใบขับขี่ได้ตามสถาบันต่างๆ ดังนี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ) เมืองทอง จังหวัดนนทุบรี เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับการสอบใบขับขี่ในวันเสาร์ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ก่อนการสอบภาคสนามที่ขนส่ง สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ 02-504-7716-8 และ 087-100-1800
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับการสอบใบขับขี่ในวันเสาร์ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ก่อนการสอบภาคสนามที่ขนส่ง สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ ๐-๒๖๑๓-๓๘๒๐ถึง ๒๕ กด ๐ หรือ ๑๐๐ (02-613-3820 – 25 กด 0 หรือ 100)
มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต เขตดุสิต เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับการสอบใบขับขี่ สามารถสำรองคิวได้ที่ 086-998-0826, 099-320-9346, 02-244-5410-3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง บางนา เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับการสอบใบขับขี่ สามารถติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา โทร.(02)3976298,3976308