โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่

หลักสูตร การขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย

การขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย การขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย และ การอบรมการขับรถว้ตถุอันตราย สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4 หรือ ท.4

รถบรรทุกวัตถุอันตราย

สำหรับผู้ที่ต้องการ สอบใบขับขี่รถ ท4 รถบรรทุกวัตถุอันตราย

การขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย การขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย และ การอบรมการขับรถว้ตถุอันตราย หรือที่เรียกว่า ใบขับขี่รถ ท.4 หรือเรียกแบบเป็นทางการว่าใบอนุญาตขับ รถชนิดที่ 4  คือ ใบอนุญาตขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย  ผู้ขับขี่รถบรรทุกวัตถุอันตรายที่ไม่มีใบขับขี่รถ ท4  จะมีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ นอกจากนี้ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย สอบใบขับขี่รถ ท4 จะต้องทำอะไรบ้าง มีเงื่อนไข ดังนี้

  1. ผู้ขอรับใบขับขี่รถท4 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
  2. ต้องมีการ ทำใบขับขี่รถท3 หรือ สอบใบขับขี่ท3 (รถที่ใช้สําหรับลากจูงรถอื่น หรือล้อเลื่อนที่บรรทุกสิ่งของชนิดที่ 3) มาก่อนแล้ว
  3. ต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากร และจะต้องไม่มีโทษจําคุก หรือหากมีจะต้องพ้นโทษมาแล้วเกิน 3 ปี
  4. ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  5. ผ่านการอบรมจํานวน 6 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาการอบรมได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ UN กําหนดไว้
การขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย

นอกจากนี้ การขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย หรือ รับใบขับขี่ ท4 จะต้องสอบข้อเขียน ข้อสอบใบขับขี่ วิชาความรู้ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย จำนวน 30 ข้อ โดยจะเป็นข้อสอบแบ่งออกเป็น ข้อสอบ อัตนัย จำนวน 1 ข้อ และ ข้อสอบ ปรนัย จำนวน 29 ข้อ รวมทั้งหมด 30 ข้อ ผู้รับการทดสอบ จะต้องทำคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60% จึงจะถือว่าผ่านการสอบ โดยเนื้อหาที่ออกข้อสอบ หลักๆจะเป็นเรื่องของป้ายและสัญญลักษณ์ ต้องเข้าใจในเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดต่างๆ และต้องเข้าใจหลักการบรรทุกวัตถุอันตราย เมื่อสอบผ่านแล้วจะได้รับใบอนุญาต ท 4 โดยใบอนุญาตขับรถหรือ ใบขับขี่จะมีอายุ 3 ปี

วัตดุอัตราย 9 ประเภท

ตัวอย่าง การอ่านป้ายสัญญลักษณ์ที่มักออกสอบ ท4 ที่นักเรียนจะต้องเข้าใจความหมาย ที่สำคัญ ก่อนทำข้อสอบ ดังต่อไปนี้

  1. ดูสี หมายถึง ระดับความอันตราย เช่น มีความไวไฟ, มีความอันตราย หรือ สามารถระเบิดได้ เป็นต้น
  2. ดูที่สัญญาลักษณ์ ว่าเป็นภาพใด แต่ละภาพจะสือถึงความอันตรายนั้นๆ
  3. ดูที่หมายเลข ว่า หมายเลขที่ขึ้นมาในสัญญาลักษณ์ หมายเลขอันใด เช่น หมายเลข 1 วัตถุระเบิด หมายเลข 2 ก๊าซ หมายเลข 3 ของเหลว เป็นต้น
วิธีอ่านป้าย อันตราย

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ www.upddrive.ac.th | Line ID : @updnon | 02-584-6341