โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่

ข้อสอบเครืองหมายจราจรประเภทต่างๆ

แนวข้อสอบใบขับขี่ ปี 2560

แนวข้อสอบใบขับขี่ หมวดเครื่องหมายจราจรประเภทต่างๆ 

ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายบังคับ

1.1 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ป้ายห้ามแซง
ตอบ ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

1.2 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ป้ายห้ามเข้า
ตอบ ห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางที่ติดตั้งป้าย

1.3 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา

ตอบ ห้ามกลับรถไปทางขวา

1.4 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย

ตอบ ห้ามกลับรถไปทางซ้าย


1.5เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย

ตอบ ห้ามเลี้ยวซ้าย


1.6 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ป้ายห้ามเลี้ยงขวา

ตอบ ห้ามเลี้ยวขวา


1.7 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา

1.8 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ

1.9 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ


1.10 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

1.11 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

1.12 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน


1.13 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าออก


1.14 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ห้ามใช้เสียง


1.15 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ห้ามจอดรถทุกชนิด


1.16 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิด


1.17 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ เฉพาะคนเดิน


1.18 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง” ตามจำนวนตัวเลขที่รับในป้ายนั้นๆ
1.19 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ห้ามรถบรรทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดเป็น “ตัน” ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้ายนั้นๆ ผ่านเข้าออก


1.20 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ต้องหยุดให้รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงขับรถต่อไปได้


1.21 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ให้ทางแก่รถหรือคนเดินเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่านไปก่อน


1.22 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางมาผ่านไปก่อน


1.23 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนดเป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น


1.24 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น


1.25 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย


1.26 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้าย

1.27 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย

1.28 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา

1.29 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ให้เลี้ยวซ้าย

1.30 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ให้เลี้ยวขวา

1.31 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา


1.32 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย


1.33 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา


1.34 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ผู้ขับขี่รถทุกชนิดต้องขับรถวนทางซ้ายของวงเวียนและหยุดรอให้รถที่แล่นอยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน ผ่านไปก่อน


1.35 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ห้ามแซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง


1.36 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ รถมีคนนั่งไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถใช้ช่องเดินรถนี้ได้


1.37 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ช่องเดินรถจักรยานยนต์

1.38 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ตอบ สุดเขตบังคับ

2. ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน

2.1 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร


ตอบ ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังทำงาน อาจมีวัสดุอุปกรณ์วางบนผิดจราจร

2.2 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ วรขับรถให้ช้าลงและระมัดระวัง ทางข้างหน้ากำลังมีงานสำรวจอยู่บนผิวจราจรหรือทางเดินรถ

2.3 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ตอบ ควรขับรถให้ช้าลง

2.4 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านซ้าย
2.5 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านขวา
2.6 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
2.7 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ขับรถให้ช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวา

2.8 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ตอบ ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง

2.9 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ตอบ ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย


2.10 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา


2.11 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ตอบ ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มซ้าย

2.12 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มขวา

2.13 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ตอบ ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย


2.14 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ตอบ ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา

2.15 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ทางโทแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย

2.16 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ตอบ ทางโทแยกทางเอกจากขวา รูปตัววาย

2.17 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบ ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยก มีวงเวียน

2.18 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ตอบ ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน

2.19 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ตอบ ทางแคบด้านซ้าย

2.20 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ตอบ ทางแคบด้านขวา

2.21 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ตอบ ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง อันตรายจากรถที่สวนมาจากอีกฝั่งหนึ่งของสะพาน

2.22 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ตอบ ช่องจราจรปิดด้านซ้าย

2.23 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ตอบ ช่องจราจรปิดด้านขวา

2.24 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับรถให้ช้าลง และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่าน ควรหยุดรถห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร

2.25 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะหยุดรถ

2.26 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ตอบ ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง รถมีขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ให้ผ่านไปได้

2.27 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง รถที่มีความสูงไม่เกิน 2.50 เมตรให้ผ่านไปได้

2.28 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ตอบ ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมา เพราะทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันทางขึ้นเขา

2.29 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบ ทางลงลาดชัน

2.30 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ตอบ ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าขรุขระมาก เป็นหลุม เป็นบ่อ

2.31 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นแอ่ง

2.32 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังการลื่นไถล ทางข้างหน้าลื่นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

2.33 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ตอบ ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตราย ทางข้างหน้าอาจมีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็น

2.34 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ตอบ ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีหินร่วงลงมาในผิวทาง ทำให้กีดขวางการจราจร

2.35 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบสะพานเปิดได้

2.36 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ตอบเปลี่ยนช่องเดินรถตามสัญลักษณ์ในป้าย

2.37 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ผู้ขับรถบนทางหลักให้ระมัดระวัง เตรียมตัวออกทางหลัก

2.38 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ผู้ขับขี่บนทางหลักเตรียมตัวออกทางขนาน ผู้ขับขี่บนทางขนานระวังรถที่จะมาร่วมในทิศทางเดียวกัน

2.39 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ตอบ ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางซ้าย

2.40 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางขวา

2.41 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร 

ตอบ ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

2.42 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบขับรถให้ช้าลง และชิดซ้าย เพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางร่วมไม่มีเกาะ


2.43 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร ?

ตอบทางข้างหน้ามีที่กลับรถด้านขวา

2.44 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ตอบ ทางข้างหน้ามีที่กลับรถด้านซ้าย

2.45 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ตอบ ขับรถให้ช้าลง เดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายและระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา

2.46 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ตอบ ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร

2.47 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบขับรถให้ช้าลงระมัดระวังคนข้ามทาง เพราะทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้าม ซึ่งมีคนเดินข้ามไปข้ามมาอยู่เสมอ

2.48 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะให้ทางแก่รถด้านหน้าเมื่อถึงป้ายให้ทาง

2.49 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบขับรถให้ช้าลง ระมัดระวังคนข้ามทางเพราะทางข้างหน้ามีชุมชนซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ

2.50 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับรถให้ช้าลง ระวังเด็กนักเรียน ถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอนควรงดใช้เสียงสัญญาณ

2.51 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ตอบระวังเครื่องบิน บินต่ำ

2.52 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ตอบ ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีอันตรายเช่น เกิดอุบัติเหตุทางทรุด เป็นต้น

2.53 เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร


ตอบ เขตห้ามแซง

2.54 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับรถให้ช้าลง

2.55 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ตอบ สลับกันไป

2.56 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร ?

ตอบ ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวา


5.57 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางขวา

ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายแนะนำ

3.1 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

ตอบ  เริ่มต้นทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ)

3.2 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ตอบ  ทางข้างหน้ามีที่กลับรถสามารถกลับรถได้บริเวณที่มีป้าย “จุดกลับรถ”
 
6.3 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ตอบ  ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังคนข้ามทาง ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามทางควรหยุดให้คนเดินข้ามทาง