โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่
NEWS

ใบขับขี่ประเภท 2 บ.2 ท.2 ใช้ขับรถอะไรบ้าง

ใบขับขี่ประเภท 2 คืออะไร

ใบขับขี่ประเภท 2 บ.2 ท.2 ใช้ขับรถอะไร แล้วมัน ต่างกับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล อย่างไร บ.2 ท.2 คือ ใบอนุญาตขับขี่ที่สามารถขับรถทุกประเภท เช่น รถบรรทุก รถดัมพ์ รถเก๋ง รถกะบะ เป็นต้น โดยขั้นตอนการสอบใบขับขี่ประเภทนี้จะต้องใช้รถที่ใช้เพื่อการขนส่ง หรือ รถ 6 ล้อ ขี้นไป ในการสอบปฎิบัติ ซึ่งใบขับขี่ประเภท 2 จะแบ่งออกเป็น ส่วนบุคคล ป้ายทะเบียนรถจะพื้นสีขาว จะเรียกว่า บ.2 ส่วนผู้ที่จะเอาไปขับรถเพื่อรับจ้าง หรือ ขับรถที่ป้ายสีเหลือง จะเรียกว่า ท.2 (ชาวต่างชาติจะไม่สามารถทำชนิด ท.2 ได้ จะทำได้แค่ บ.2)

ใบขับขี่ประเภท 2 บ.2 ท.2

คุณสมบัติของผู้ขอรับ

 • อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46
 • ในกรณีที่ต้องการใบอนุญาตขับรถ ท.2 จะต้อง ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามพระ ราชบัญญัติรถยนต์ หรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับเพศ  ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานรับของโจร และความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี

ชนิดของใบขับขี่

ใบอนุญาตขับรถทุกประเภท บ.2 คือ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล คือ การอนุญาตให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งส่วนบุคคล

ใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ท.2 คือ ใบอนุญาตประเภทให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งได้ทุกประเภท ทั้งใช้สำหรับการขับขี่ขนส่งเพื่อการค้า หรือ ธุรกิจส่วนตัว  และใช้ขนส่งเพื่อรับจ้าง หรือประกอบธุรกิจการขนส่งได้  เช่น การขนส่งคน การขนส่งสิ่งของ เป็นต้น

เอกสารที่ใช้สอบ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เอาตัวจริง)
 • ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร

*** เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะนำเอกสารไปตรวจสอบความถูกต้อง โดยจะเรียกให้เราไปตรวจตาบอดสี การตัดสินใจการเบรค การเช็คสายตาทางลึกและทางกว้าง

ใบขับขี่ประเภท 2 ใช้ขับรถอะไรบ้าง

 • รถบรรทุกสาธารณะ (ท.2) เช่น รถบัส, รถบรรทุก 6-10 ล้อ ป้ายทะเบียนพื้นสีเหลือง
 • รถบรรทุกส่วนบุคคล (บ.2) เช่น รถบัส, รถบรรทุก 6-10 ล้อ ป้ายทะเบียนพื้นสีขาว
 • รถตู้สาธารณะ (ท.2)
 • รถ ตาม พรบ. รถยนต์
สอนขับรถบรรทุก
 • รย.1  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน  ป้ายทะเบียนสีขาวตัวหนังสือสีดำ
 • รย.2  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน  7  คน  ป้ายทะเบียนพื้นสีขาวตัวหนังสือสีน้ำเงิน
 • รย.3  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ป้ายทะเบียนพื้นสีขาวตัวหนังสือสีเขียว

ผู้ที่ต้องการจะเข้าเรียนในหลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง กับทางโรงเรียนนั้น จะต้องเรียนให้ครมหลักสูตรตามที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด โดยจะประกอบไปด้วย 2 หลักสูตรดังนี้

โดยรายละเอียดการเรียนการสอนจะเป็นไปตามที่ กรมการขนส่งทางบก กำหนด ทั้งนี้การเรียนการสอนตลอดหลักสูตรจะต้อง สแกนลายนิ้วมือ ตลอดการเรียน