fbpx

ข้อสอบกฏหมายจราจร

ข้อสอบกฏหมายจราจร แนวข้อสอบใบขับขี่ ปี 2563

หมวด กฏหมาจราจร กฏหมายว่าด้วยรถยนต์

1. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร หรือกฏจราจรอย่างเคร่งครัด

2. สถานที่ใดห้ามใช้สัญญาณแตร
ตอบ โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่ราชการ เขตพระราชฐาน

3. ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยงรถต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ชะลอรถและเปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร

4. การหยุดรถบริเวณทางแยก ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ หยุดหลังเส้นแนวหยุด

5. บริเวณใดห้ามแซง
ตอบ บนสะพาน

6. การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกินกี่เซนติเมตร
ตอบ ห่างไม่เกิน 25 เซนติเมตร

7. การขับรถแซงคันหน้าต้องแซงด้านขวามือ ยกเว้นกรณีใดที่สามารถแซงด้านซ้ายมือได้
ตอบ เมื่อรถที่จะถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา หรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา

8. บริเวณใดห้ามกลับรถ
ตอบ เขตปลอดภัย บริเวณที่คับขัน หรือที่่มีการจราจรพลุกพล่าน บนสะพานหรือในระยะ 100 เมตร จากเชิงสะพานหรือบริเวณ
ทางร่วมทางแยก

9. "เขตปลอดภัย" หมายความว่าอย่างไร
ตอบ พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลาสำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่
ขึ้นหรือลงจากรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป

10. สัญญาณจราจรไฟสีแดงที่ทำเป็นรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างไร
ตอบ ขับรถในช่องเดินรถนั้น

11. เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดับไหล่ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากด้านไหนของพนักงานจราจรจะต้อง
หยุดรถ
ตอบ ด้านหลัง

12. เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งผ่ามือขึ้น ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านไหน
ของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถ
ตอบ ด้านหน้า

13. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจร ไฟกระพริบสีแดง ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรจึงให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง

14. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจร ไฟกระพริบสีเหลือง ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง

15. ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้าย ยกเว้นกรณีใดสามารถเดินรถทางขวา หรือล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถได้
ตอบ ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง

16. การให้สัญญาณด้ายแขน โดยผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกตัวรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง หมายถึง
ผู้ขับขี่นั้นต้องการอะไร
ตอบ จะลดความเร็วของรถ

17. ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเท่าไหร
ตอบ ในระยะที่จะสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัยเมื่อมีความจำเป็น

18. ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวซ้ายต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายก่อนถึงทางเลี้ยวกีเมตร
ตอบ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร

19. ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้า หรือไฟ้ท้ายรถให้รถคันอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าเท่าใด
ตอบ 150 เมตร

20. ในการขับรถสวนทางกัน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ให้ขับรถชิดด้านซ้าย

21. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นขณะที่มีหมอก ฝุ่น ฝน หรือควัน จนไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะเท่าใด
ตอบ 60 เมตร

22. เมื่อผู้ขับขี่พบเครืองหมาย "เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด" ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ตอบ หยุดรอให้คนข้ามถนนและรถที่มาจากทางด้านขวามือขับผ่านไปก่อนแล้วจึงเลี้ยวซ้ายผ่านไป

23. ผู้ใดไม่มีหน้าที่ให้สัญญาณจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
ตอบ คนเดินเท้า

24. เมื่อจะเปลียนช่องทางหรือแซงรถทุกครั้งต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ต้องให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณแตร

25. เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขัขี่หลบหนีจะมีผลอย่างไร
ตอบ ให้สันนิษฐารว่าผู้นั้นกระทำผิด

26. สัญญาณเสียงแตรใช้ได้เมื่อใด
ตอบ ใช้ได้เมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

27. ขณะขับขี่รถต้องเว้นระยะห่างรถคันหน้าเท่าใด
ตอบ ในระยะที่ปลอดภัย

28. ขณะขับรถตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฏหมายกำหนดมีโทษอย่างไร
ตอบ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั่งแต่ 5000 ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้้งปรับ

29. ในเขตกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลต้อบขับรถด้วยความเร็วเท่าไร
ตอบ ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

30. นอกเขนกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา หรือเขนเทศบาลต้องขับรถด้วยความเร็วเท่าไหร
ตอบ ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

31. ในการสัญญาณไฟเลี้ยว จะต้องให้ผู้ขับรถคันอื่นเห็นได้ในระยเท่าไหร
ตอบ ไม่น้อยกว่า 60 เมตร


กรมการขนส่งทางบก และ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี