โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่

TSM (Transport Safety Manager)

TSM (Transport Safety Manager) การอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้)

TSM (Transport Safety Manager) การอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งและบุคลากรในสังกัด รวมถึงบุคคลที่มีความสนใจในสายงานด้านการควบคุมกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน โดย TSM Transport Safety Manager มีหน้าที่หลัก 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการรถ, การจัดการผู้ขับรถ, การจัดการการเดินรถ, การจัดการการบรรทุกและการโดยสาร และ การบริหารจัดการการวิเคราะห์และประเมินผล โดย กรมการขนส่งทางบกจะเริ่มบังคับใช้กับผู้ประกอบการขนส่งกลุ่มแรก ดังนี้
1. ผู้ประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารหมวด 1 กทม. และ จังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องและหมวด 2 รายเดิมทุกราย
2. ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสารรายเดิมที่มีรถตั้งแต่ 51 คันขึ้นไป
3. ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก รายเดิมทุกรายที่มีรถขนส่งวัตถุอันตราย
4. ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก รายเดิมที่มีมีรถตั้งแต่ 101 คันขึ้นไป
5. ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกรายเดิมที่มีรถขนส่งวัตถุอัตราย ตั้งแต่ 6 คันขึ้นไป
6. ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลรายเดิมทุกรายที่มีรถตั้งแต่ 101 คันขึ้นไป
7. ผู้ขอรับ (รายใหม่) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง และไม่ประจำทาง (ผู้ขอเป็นนิติบุคคล) ทุกราย
8. ผู้ขอรับ (รายใหม่) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทางและส่วนบุคคลทุกรายที่มีรถตั้งแต่ 11 คันขึ้นไป

หมายเหตุ : TSM การอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป สำหรับกลุ่มอื่นจะมีการบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2567 และ วันที 1 มกราคม 2568 ตามลำดับ

TSM Transport Safety Manager

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม :

ผู้ที่จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่เคยถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยใน การขนส่งเว้นแต่ได้ถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนครั้งหลังสุด

เนื้อหาในการอบรม TSM (Transport Safety Manager)

เนื้อหาการอบรม TSM (Transport Safety Manager)

กำหนดการเปิดอบรมเปิดอบรม

TSM รอบบุคคลทั่วไป จำนวน 18 ชม.

 • รอบที่ 1/2567 : 9-10 มกราคม 2567
 • รอบที่ 2/2567 : 19-20 มีนาคม 2567
 • รอบที่ 3/2567 : 21-22 พฤษภาคม 2567
 • รอบที่ 4/2567 : 23-24 กรกฎาคม 2567
 • รอบที่ 5/2567 : 24-25 กันยายน 2567

TSM รอบ จป. หรือ ผู้มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 6 ชม.

 • รอบที่ 1/2567 : 23 มกราคม 2567
 • รอบที่ 2/2567 : 24 เมษายน 2567

อัตราค่าใช้จ่ายในการอบรม (บาท)

 1. บุคคลทั่วไป จำนวน 18 ชั่วโมง 5,500
 2. ผู้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน จำนวน 6 ชั่วโมง 2,000
 3. ผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการจัดการด้านการขนส่งทางถนนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 6 ชั่วโมง 2,000
 4. ผู้ขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง จำนวน 3 ชั่วโมง 1,000

TSM (Transport Safety Manager) การอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
โดย โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี นนทบุรี โดย บริษัท ยูพีดี ไดรฟ์วิ่ง จำกัด หน่วยงานได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากกรมการขนส่งทางบก
สนใจติดต่อ : โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี นนทบุรี | 02-5846341-2 | Line ID : @updnon