โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่

อบรมสอบใบขับขี่

ระเบียบใหม่ อบรมสอบใบขับขี่ 5 ชม.  (เริ่ม 4 มค. 60)  

อบรมใบขับขี่ (อบรมสอบใบขับขี่ ) สำหรับไปสอบที่ กรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานส่งจังหวัด หลักสูตรการอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 500 บาท เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับ ผู้ที่ขับรถ มีความชำนาญแล้ว และ ไม่อยากไปเสียเวลารอคิวอบรมที่สำนักงานส่ง  เมื่อผู้เรียนผ่านการอบรมใบขับขี่กับทางโรงเรียนสอนขับรถ สามารถไปจองคิวสอบ โดยผ่าน APP : DltSmartQueue กับ กรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัด ได้ทั่วประเทศ ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลารอคิวที่ขนส่ง และ ไม่ต้องรอคิวนาน เปิดอบรมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์

อบรมสอบใบขับขี่

จำนวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
 2. การขับรถอย่างปลอดภัย จำนวน 2 ชั่วโมง
 3. จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ จำนวน 1 ชั่วโมง
 4. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล จำนวน 30 นาที
 5. พร้อมติวข้อสอบ

กำหนดการฝึกอบรมใบขับขี่

 • หลักสูตรรถยนต์ เปิดอบรม ทุกวัน พุธ, ศุกร์ และ  เปิดอบรม 09.00 – 14.00 น. | 1 รอบต่อวัน
 • รถจักรยานยนต์ เปิดอบรมทุกวัน อังคาร และ พฤหัส เปิดอบรม 09.00 – 14.00 น. | 1 รอบต่อวัน 
 • โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี เปิดเรียนพร้อมสอบใบขับขี่ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 19:00 น. เลือกเรียนหลักสูตรสอนขับรถยนต์ และ หลักสูตรรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก บ2 ได้ทั้งรอบเช้า-รอบค่ำ ผู้สนใจสามารถ จองคิวอบรมใบขับขี่ ได้ที่ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี https://www.upddrive.ac.th หรือติดต่อ 02-584-6341-2

อบรมสอบใบขับขี่

การขออบรมสอบใบขับขี่ เพื่อขอรับใบขับขี่รถส่วนบุคคลชั่วคราว

คุณสมบัติของผู้ขอ อบรมใบขับขี่

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถยนต์
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แต่ สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
 3. มีความรู้ความสามารถในการขับรถ ตามใบอนุญาตที่จะขอ
 4. มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 5. ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 6. ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 7. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

หลักฐานประกอบคำขอ

 1. บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา
  1.1) กรณีชาวต่างชาติให้ยืนใบสำคัญบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง(PASSPORT) พร้อมสำเนา
 2. กรณีชาวต่างชาติให้ยื่นใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาตการทำงาน (WORK PERMIT) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 3. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน เป็นแบบชนิดใหม่ ที่เป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของผู้ขอรับใบรับรองแพทย์รับรองตนเอง ส่วนที่ 2 คือ ส่วนของแพทย์ที่เป็นผู้วินิจฉัย
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 4 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย
  • ทดสอบการมองเห็นสี โดยการทดสอบมองเห็นสี แดง เขียว เหลือง ทดสอบสี ละ 3 ครั้ง
  • การทดสอบสายตาทางลึก เป็นการทดสอบความสามารถในการกะระยะทางสายตา
  • การทดสอบปฏิกิริยาในการเบรครถ ตรวจสอบความว่องไวในการเบรก
  • การทดสอบสายตาทางกว้าง ทดสอบความสามารถของสายตาในการมองมุมกว้าง
 • อบรม 5 ชั่วโมง ตามกำหนดการ

สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมกับทาง โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบรุี สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวันอบรมสอบ ใบขับขี่เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ