fbpx

อัตราค่าธรรมเนียมใบขับขี่

อัตราค่าธรรมเนียมใบขับขี่ ปี 2559

อัตราใบอนุญาตขับรถตามกฏหมาย

อัตราค่าธรรมเนียมใบขับขี่ ใบอนุญาตขับรถ  ซึ่งมีอายุการใช้งานและค่าธรรมเนียม ทั้งนี้เมื่อนักเรียนผ่านการเรียนพร้อมสอบใบขับขี่จากโรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี ไปแล้วนั้น ทางโรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี จะออกใบรับรองผลการเรียนให้ เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถที่ผ่านการสอบจากทางโรงเรียน นำไปขึ้นใบขับขี่ที่กรมการขนส่งได้ทั้วประเทศ โดยไม่ต้องสอบใหม่ ใดๆทั้งสิ้น

อัตราค่าธรรมเนียมใบขับขี่
อัตราค่าธรรมเนียมใบขับขี่

ตารางอัตราค่าธรรมเนียมใบขับขี่

ชนิดของในอนุญาตขับรถ อายุปี ค่าธรรมเนียม
1.ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว

·         ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว

·         ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

 

2

2

 

200

200

2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5 500
3. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 250

ชำระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปและรับใบอนุญาต

ประเภทบัตร รถจักรยานยนต์ รถยนต์
ค่าคำขอ 5 5
ค่าธรรมเนียม 100 200
ค่าบัตรพลาสติก (Smart Card) 100 100

ตัวอย่าง การคำนวนอัตราค่าธรรมเนียมใบขับขี่

ใบขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว (ขอใหม่) = ค่าคำขอ (5) + ค่าธรรมเนียม (200)  + ค่าบัตรพลาสติก (100)

= 305 บาท

ต่ออายุจากชั่วคราวไป 5 ปี = ค่าคำขอ (5) + ค่าธรรมเนียม (500)  + ค่าบัตรพลาสติก (100)

= 605 บาท

dlt.go.th

หลักฐานเอกสารประกอบขอรับใบอนุญาตขับขี่ ชนิดต่างๆ

ขอทำใบอนุญาตขับขี่ชนิดต่างๆ หลักฐานเอกสารประกอบ
ขอทำใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราวหรือรถจักรยานยนต์ชั่วคราว – บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
– ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
ขอทำใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี)

(ต่อจากชั่วคราวเป็น 5 ปี) *ต่อล่วงหน้าได้ 60 วัน

– บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
– ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
– ใบขับขี่เดิม
ขอต่อใบอนุญาตขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี

*ต่อล่วงหน้าได้ 90 วัน

– บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
– ใบขับขี่เดิม
ขอต่อใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ /ขอใหม่

*ต่อล่วงหน้าได้ 90 วัน

– บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
– ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
– ใบขับขี่ส่วนบุคคลตัวจริงพร้อมสำเนา
– ใบขับขี่สาธารณะตัวจริงพร้อมสำเนา
– รูปถ่ายขนาด 3 นิ้ว 3 รูป