ใบขับขี่ดิจิตอล หรือ สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่

ใบขับขี่ดิจิตอล หรือ สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ สามารถใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้ แต่ ต้องรอพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวัน พุธ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเผยแพร่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 โดยในประกาศดังกล่าวนี้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบกอยู่หลายมาตรา

ใบขับขี่ดิจิตอล หรือ สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่

โดยเฉพาะ มาตรา 31/1 หน้า 69 ราชกิจจานุเบกษา 22 พฤษภาคม 2562 ว่าด้วย ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดง ต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ

“มาตรา ๓๑/๑ ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดง ต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ

ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือส าเนาภาพถ่าย ใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว ”

สรุปคือ เราสามารถใช้ใบขับขี่ดิจิตอลหรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขีตามที่กรมขนส่งกำหนดก็สามารถใช้ได้แล้ว (โดยใน มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป )

120 วัน
DLT-QR-LICENCE

ในส่วนของใบขับขี่ดิจิตอล สามารถหาดาวโหลดได้ทั่วไปโดยผ่าน Play Store ในระบบ Android หรือ App Store ในระบบ iOS ในชื่อ “DLT QR LICENCE” หรือ สามารถหาข้อมูลได้ ทางเว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก และ ยูพีดี นนทบุรี

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th