โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่
NEWS

ใบขับขี่ดิจิตอล หรือ สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่

ใบขับขี่ดิจิตอล หรือ สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ สามารถใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้ แต่ ต้องรอพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวัน พุธ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเผยแพร่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 โดยในประกาศดังกล่าวนี้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบกอยู่หลายมาตรา

ใบขับขี่ดิจิตอล หรือ สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่

โดยเฉพาะ มาตรา 31/1 หน้า 69 ราชกิจจานุเบกษา 22 พฤษภาคม 2562 ว่าด้วย ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดง ต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ

“มาตรา ๓๑/๑ ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดง ต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ

ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือส าเนาภาพถ่าย ใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว ”

สรุปคือ เราสามารถใช้ใบขับขี่ดิจิตอลหรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขีตามที่กรมขนส่งกำหนดก็สามารถใช้ได้แล้ว (โดยใน มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป )

120 วัน
DLT-QR-LICENCE

ในส่วนของใบขับขี่ดิจิตอล สามารถหาดาวโหลดได้ทั่วไปโดยผ่าน Play Store ในระบบ Android หรือ App Store ในระบบ iOS ในชื่อ “DLT QR LICENCE” หรือ สามารถหาข้อมูลได้ ทางเว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก และ ยูพีดี นนทบุรี

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th