ใบขับขี่สากล ทำง่ายนิดเดียว

ใบขับขี่สากล ทำง่ายนิดเดียว

เพียงไม่กีขั้นตอน ก็สามารถขับรถ ท่องเที่ยวในต่างประเทศ กหรือ ขับรถ ไปทำงานต่างประเทศได้ นอกจากจะใช้ระบบขนส่งสาธารณะของประเทศนั้นๆ แล้ว ในบางพื้นที่ การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอาจไม่สะดวก เท่ากับการขับรถไปเอง โดยในปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเที่ยว และ เครื่องมือนำทางมีความสะดวกสบายและทันสมัยมากขึ้น (ค่อนข้างแม่น)   นักท่องเที่ยวหลายท่าน เริ่มมีการวางแผ่นการเดินทางได้เองไม่จำเป็นต้องไปกับทัวร์ เสมอไป  และการเดินทางไปท่องเที่ยวเอง ที่จะตอบโจทย์ที่สุด นากจากเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ก็คือการขับรถท่องเที่ยว แต่ใช้ว่าทุกคคนที่มีใบขับขี่ ประเทศไทย จะสามารถขับรถได้ จำเป็นต้องมี ใบขับขี่สากล หรือ ใบขับขี่ระหว่างประเทศ และควรจะเรียนรู้กฏหมาย หรือ ข้อกำหนดในแต่ละประเทศด้วย

ใบขับขี่สากล

คืออะไร

ใบขับขี่สากล มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ใบขับขี่ระหว่างประเทศ” เป็นเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ผู้ถือสามารถขับขี่รถได้ในประเทศ หรือ ดินแดนที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดเรา วันนี้ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี พามาดูกัน

ใช้ได้กี่ประเทศ

ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน พ.ศ. 2492 กับประเทศไทย  ที่ระบุไว้ในเอกสารของใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ มีรายชื่ออยู่ทั้งหมด 105 ประเทศ

มีอายุกี่ปี

ใบขับขี่สากลมีอายุเพียงแค่ 1 ปี  นับจากวันที่กรมการขนส่งทางบกออกให้

ผู้ที่สามารถทำใบขับขี่สากลได้

ผู้ที่สามารถทำใบขับขี่สากลได้ จะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ชนิด 5 ปี

www.upddrive.ac.th

การที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาเวียนนา 1968 ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกสามารถดำเนินการออกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาเวียนนา 1968 เพิ่มเติมจากใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาเจนีวา 1949 เดิมที่มีผลบังคับใช้อยู่แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศตามอนุสัญญาเจนีวา 1949 มีอายุ 1 ปี นำไปใช้ได้ใน 101 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้  เป็นต้น
 • ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 มีอายุ 3 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต หรือไม่เกินกว่าอายุของใบอนุญาตขับรถภายในประเทศที่ผู้ถือมีอยู่ นำไปใช้ได้ใน 84 ประเทศทั่วโลก เช่น บาห์เรน บราซิล เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น
 • สำหรับประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาทั้งสองฉบับ เช่น สหราชอาณาจักร อิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน รวมถึงประเทศไทย สามารถใช้ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่ออกตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 เพียงฉบับเดียวได้
 • สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ สามารถแจ้งรายชื่อประเทศที่ต้องการนำใบอนุญาตขับรถไปใช้ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องในการร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญา และออกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศให้ได้อย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนด

หลักฐานประกอบคำขอ

กรณีไปด้วยตนเอง

ขอใบขับขี่สากลมีขั้นตอนอย่างไร?

การติดต่อขอทำใบขับขี่สากลในปัจจุบัน จะต้องทำการจองคิวล่วงหน้าผ่านการจองคิวออนไลน์ในแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ก่อนไปติดต่อทำใบขับขี่ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการทำใบขับขี่ โดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีขั้นตอนที่กรมขนส่งทางบก

 • สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้เดินทาง หน้าที่มีรูปและรายละเอียด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบขับขี่รถ 5 ปี หรือ ตลอดชีพ ที่ยังไม่หมดอายุ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • รูปถ่าย ขนาด สองนิ้ว สองรูป (รูปหน้าตรงไม่ใส่หมวก ไม่ใส่แว่น ไม่ใช่รูปนิ้ว ไม่มีฉากหลัง ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ- สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำให้ เหมือน “กรณีไปด้วยตนเอง” ทุกอย่างเพิ่มเติมคือ

 • ใบมอบอำนาจ ลงรายละเอียดให้ครบ + ผู้รับมอบอำนาจ
 • ใบมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

ค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่สากล

505 บาท