โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่
Uncategorized

เมื่อใบขับขี่ หมดอายุจะต้องทำอย่างไร

เมื่อ ใบขับขี่หมดอายุ จะต้องทำอย่างไร

ใบขับขี่หมดอายุ
ใบขับขี่หมดอายุ

ใบขับขี่หมดอายุ แน่นอนว่า ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก ได้ทำการยกเลิกใบขับขี่ ชนิด ตลอดชีวิต ไปแล้วหลายปีแล้ว ซึ่งโดยประมาณ ผู้ที่สอบใบขับขี่ชั่วคราว 1 ปี รุ่นสุดท้าย น่าจะอยู่ในปี 2543
และถ้ามีวินัย ดำเนินการต่ออายุอย่างต่อเนือง จนครบ 3 ปี ก็จะได้ใบขับขี่ ชนิด ตลอดชีวิต ไป ซึ่งตอนนั้น บัตรจะยังเป็นแบบกระดาษ สีออก ส้มอ่อน แต่ ณ ปัจจุบันได้มีการเปลียนแปลงรูปแบบชนิด ของใบอนุญาตขับรถใหม่

โดยใบอนุญาตขับรถใบแรก หรือ ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว จะมีอายุ 2 ปี ซึ่งอายุของบัตรจะหมดอายุ ในวันที่ได้รับ ใบอนุญาตขับรถ ครั้งแรก ใน 2 ปี ถัดไป หลังจากนั้นเมื่อต่ออายุ ใบอนุญาตขับรถใหม่ ซึ่ง ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก สามารถต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตขับรถหมดอายุ 3 เดือน หรือ ภายใน 1 ปี ซึ่งเอกสารที่จะต้องเตรียมไป คือ บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถที่หมดอายุ และ ใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุ ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งใบอนุญาตขับรถรอบนี้เราจะมีอายุ 5 ปี ซึ่งจะหมดตรงกับวันเกิดของตามหน้าบัตรประชาชนในอีก 5 ปี ข้างหน้า

เมื่อใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 2 ปี หมดอายุ สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนไปต่อใบขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
 • ใบอนุญาตเขับรถ หรือ ใบขับขี่ (ใบที่หมดอายุ)
 • ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันออก
 • ไม่ต้องอบรม เมื่อเอกสารครบสามารถไปต่ออายุ เป็นใบขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี ได้เลย

เมื่อใบขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี หมดอายุ สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนไปต่อใบขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
 • ใบอนุญาตขับรถ หรือ ใบขับขี่ (ใบที่หมดอายุ)
 • หนังสือรับรองผ่านการอบรม 1 ชม.
ต่อใบขับขี่

** โดยการต่อใบอนุญาตขับรถทุกชนิดจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ***


 • ในกรณีที่หมดอายุ ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ใบอนุญาตขับรถหมดอายุ จะสามารถต่ออายุได้ทันที่
 • ในกรณีที่ใบอนุญาตขับรถหมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจะต้องทำการสอบข้อเขียน ใหม่ ซึ่งต้องทำคะแนนให้ได้ 90% คือ 45/50
 • ในกรณีที่ใบอนุญาตขับรถหมดอายุ เกินกว่า 3 ปี ขึ้นไป ผู้ขอต่ออายุจะไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ จะต้องทำการสอบใบขับขี่ใหม่หมด ซึ่่งจะประกอบไปด้วย สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ โดยจะสอบ
  3 ท่า คือ 1.การขับรถเดินหน้าและหยุดเทียบทางเท้า 2.การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง (2 ท่าแรกเป็นท่าบังคับ) 3. การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี www.upddrive.ac.th