โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่
NEWS

New Normal สำหรับโรงเรียนสอนขับรถ

New Normal สำหรับโรงเรียนสอนขับรถ ? คือ การเรียนขับรถวิถีชีวิตใหม่ ของโรงเรียนสอนขับรถ นั้นคือกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (Covid-19)

เมื่อไม่นานมานี้ ราชบัณฑิตยสภา ได้บัญญัติศัพท์ “New Normal” เพิ่มเข้ามา โดย รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา ได้อธิบายคำนี้ผ่านทางเฟซบุ๊ก Malee Boonsiripunth เอาไว้ว่า New Normal แปลว่า ความปกติใหม่ , ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย

รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธำรงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต

New Normal สำหรับโรงเรียนสอนขับรถ

New Normal สำหรับโรงเรียนสอนขับรถ ระยะการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ Big Cleaning

ตรวจสอบสถานที่ ซ่อมแซม ปรับปรุง ทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสอบ สนามฝึกหัดขับรถ รถที่ใช้ในการฝึกสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกสอน อื่นๆ ที่ ครูผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ นักเรียน ใช้งานร่วมกันและมีพื้นที่สัมผัส

New Normal สำหรับโรงเรียนสอนขับรถ

ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (Covid-19)

จัดตั้งจุดคัดกรอง บุคคลากร และ ผู้มาติดต่ออย่างเคร่งครัด

ณ บริเวณทางเข้าอาคารของโรงเรียน ด้วยการสังเกตุอาการเบื้องต้นและใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยค่าที่สามารถให้เข้ามาทำกิจกรรมภายในโรงเรียนได้ต้องไม่เกิน 37.5 องศา พร้อมทำสัญลักษณ์ ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง เช่น ติดสติกเกอร์ ตราปั้ม หรือ อื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้มาติดต่อทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า และ จะต้องลงทะเบียนผู้มาติดต่อ หรือ แสกน QR Code “ไทยชนะ” จึงจะสามารถเข้ามาติดต่อภายในตัวอาคารโรงเรียนได้

New Normal สำหรับโรงเรียนสอนขับรถ
 • จัดสถานที่พักค่อย หรือ รอทดสอบอุณหภูมิ ซ้ำ หากมีไข้เกิน 37.5 องศา หากพบว่านักเรียนมีไข้ ไอ จาม หายใจหนื่อยหอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารเรียน และ แนะนำให้ไปพบแพทย์ ทั้งนี้ผู้มาติดต่อสามารถขอรับการตรวจซ้ำได้ โดยมีระยะห่าง 5-10 นาที หรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่จะมาทำการติดต่อ
New Normal สำหรับโรงเรียนสอนขับรถ

จุดรับสมัครงานธุรการ

 • จัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น การเข้าแถว การเข้าคิว การะจัดที่นั่งรอ การจัดที่นั่งผู้มาติดต่อ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing)
จุดรับสมัครงานธุรการ
 • เจ้าหน้าที่สวมถุงมือ ใส่หน้าการผ้า หรือ หน้ากากอนามัย และ หน้ากาก Face Shield ในขณะปฏบัติงาน จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ สำหรับผู้มารับบริการ ให้เพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ
 • สอบถามประวัติการเดินทาง และอื่นๆ เพื่อคัดกรองอีกครั้ง (สำหรับผู้มารับบริการ หรือ นักเรียน)
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันทุกครั้งที่มีการใช้งาน เช่น เครื่องอ่านบัตรประชาชน เครื่องอ่านลายนิ้วมือ พื้นผิวโต๊ะ หรือ แม้กระทั้งเก้าอี้ ผู้มาติดต่อ เป็นต้น

จุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย

งานทดสอบสมรรถภาพทางกาย: นักเรียนทุกคนที่มาใช้บริการเรียนขับรถกับทางโรงเรียน จะต้องทำการตรวจสอบความพร้อมของร่างกาย และต้องผ่านตามมาตราฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดก่อน ถึงจะสามารถทำการเรียนการสอนได้

จุดทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • จัดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลในการรอการใช้เครื่องทดสอบสมถภาพร่างกาย อย่างน้อย 1 เมตร
 • ทำความสะอาดเครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง เช่น เบาะที่นั่งในการทดสอบ จุดสัมผัสของนักเรียน อุปกรณ์สายตาเชิงกว้าง และ สายตาเชิงลึก เป็นต้น
 • ใช้แอลกอฮอล์ (Alcohol 70%)เช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เครื่องทดสอบสมถรรภาพ และอุปกรณ์ เช่น กล่องควบคุมการทดสอบ ปุ่มกด และ อุปกรณ์ทดสอบสายตาเชิงกว้าง
 • ลดการแออัดของผู้มาใช้เครื่องทดสอบสมถภาพร่างกาย โดยการเหลื่อมเวลากัน

การจัดการเรียนภาคปฏิบัติ

การเรียนภาคปฏิบัติ : การเรียนภาคปฏิบัติครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนจะต้องสแกนลายนิ้วมือเพื่อเปิดและปิด ห้องเรียนทุกวิชาดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนจึงต้องล้างมือด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮล์ ทุกครั้งก่อนสแกนนิ้วที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และ จะต้องใส่หน้ากากอนามัยและ Face Shield ตลอดการเรียนการสอน

ภาคเรียนปฏิบัติ
 • ทำความสะอาดรถและเตรียมความพร้อมของรถก่อนการใช้งาน
 • จัดเตรียม เจลแอลกอฮอล์ (Alcohol 70%) ให้พร้อมใช้งานก่อนทำการเรียนการสอน โดยจัดเตรียมไว้ให้ก่อนขึ้นรถ และ ภายในรถฝึกหัดขับ
 • ก่อนและหลังในการสอนปฏิบัติแต่ละรอบ ให้เปิดหน้าต่างประตู เพื่อถ่ายเทระบายอากาศภายในรถ และทำความสะอาดในจุดที่มีการสัมผัสบ่อย ได้แก่ ที่เปิดประตู เบาะนั่ง ที่วางแขน พวงมาลัย หัวเกียร์ และ ชุดคอนโทรลพวงมาลัย เป็นต้น
 • ในขณะสอนสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศได้ และลดกระจกหน้าต่างลงเล็กน้อยตลอดการเรียนการสอน เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • เวลาพักเที่ยงหรือช่วงเวลาว่างของทุกวันให้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในรถฝึกหัดขับและทำความสะอาด พร้อมนำรถตากแดดเพื่อทำการฆ่าเชื้ออยู่เสมอ

การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏี

การเรียนภาคทฤษฏี : การเรียนภาคทฤษฏีครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนจะต้องสแกนลายนิ้วมือเพื่อเปิดและปิด ห้องเรียนทุกวิชาในการอบรม ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนจึงต้องล้างมือด้วยแอลกอฮล์ หรือ น้ำและสบู่ ทุกครั้งหลังสแกนนิ้วที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และ จะต้องใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield ตลอดการเรียนการสอนหรือการอบรม

ภาคทฤษฏี
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์บริเวณหน้าห้องอบรม และ จุดที่ต้องสแกนลายนิ้วมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • เปิดประตู หน้าต่างเล็กน้อย เพื่อระบายอากาศภายในหมุนเวียนถ่ายเท ได้ดี หากมีเครื่องปรับอากาศให้ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
 • จัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น การเข้าแถวสแกนลายนิ้วมือ การเข้าคิว การจัดที่นั่งเรียน ตามมาตราการเว้นระยะห่างทางกายภาพ หรือ ควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
 • หลังจากจบการเรียนการสอนในแต่ละวันให้ทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้อง พร้อมทั้งเปิดหน้าต่างเพื่อให้อาการถ่ายเท อยู่เสมอ

การสอบภาคทฤษฏี

การสอบภาคทฤษฏี : การสอบทฤษฏี นักเรียนจะต้องเสียบบัตรประชาชน และ สแกนลายนิ้วมือเพื่อเปิด เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าสอบ และ ยังต้องใช้เครื่องทดสอบ E-Exam ร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน ทางโรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่ เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ ที่ใช้ในการสอบแต่ละโต๊ะสอบ นักเรียนจะต้องล้างมือด้วย เจลแอลกอฮล์ ทุกครั้งก่อนและหลังการสอบ และ จะต้องใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield ตลอดระยะเวลาสอบ

Exam Driving Licensed
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์บริเวณหน้าห้องสอบ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบยื่นความถูกต้อง และตำแหน่งที่นั่งในการสอบ
 • จัดที่นั่งในการสอบให้เว้นระยะห่างตามหลัก (Physical Distancing)
 • เปิดประตู หน้าต่างเล็กน้อย เพื่อระบายอากาศภายในห้องที่มีการใช้งานร่วมกัน หากมีเครื่องปรับอากาศให้ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
 • ทำความสะอาดโต๊ะสอบและอุปกรณ์ หลักจากผู้มาใช้บริการใช้เสร็จในแต่ละครั้ง เช่น เครื่องอ่านบัตรประชาชน เครื่องอ่านลายนิ้วมือ แผงควบคุมการสอบ พื้นผิวโต๊ะสอบ เป็นต้น
 • หลังจากใช้งานห้องสอบในแต่ละวันให้ทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้อง พร้อมทั้งเปิดหน้าต่างเพื่อให้อาการถ่ายเท อยู่เสมอ

การสอบภาคปฏิบัติ

การสอบภาคปฏิบัติ :  นักเรียนจะต้องเสียบบัตรประชาชน และ สแกนลายนิ้วมือเพื่อเปิด เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบปฏิบัติ และ ยังต้องใช้อุปกรณ์และรถในการทดสอบร่วมกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน ทางโรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่ เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ ทำความสะอาดจุดที่สัมผัสร่วมกัน แต่นักเรียนจะต้องล้างมือ เจลแอลกอฮล์  ทุกครั้งก่อนและหลังการการสอบ จะต้องใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield ตลอดระยะเวลาสอบ

การสอบปฏิบัติ
 • กระจายรอบของการสอบให้มากขึ้นเพื่อลดจำนวนความหนาแน่นของผู้เข้าสอบ
 • จัดสถานที่นั่งรอสอบให้เว้นระยะห่างตามหลัก (Physical Distancing)
 • ก่อนและหลังในการสอบปฏิบัติแต่ละรอบ ให้ทำความสะอาดในจุดที่มีการสัมผัสบ่อย ได้แก่ ที่เปิดประตู เบาะนั่ง ที่วางแขน พวงมาลัย หัวเกียร์ และ ชุดคอนโทรลพวงมาลัย เป็นต้น
 • ลดกระจก ขณะทำการทดสอบ และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้คุมสอบอย่างเคร่งครัด