โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่

หลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก

เรียนขับรถบรรทุก เรียนขับรถขนส่ง หรือ รถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก (รถบรรทุก บ.2 ท.2)

เรียนขับรถบรรทุก

เรียนขับรถบรรทุก พร้อมสอบใบอนุญาตขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง (รถบรรทุก) บ.2  พร้อมอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง  ( รถบรรทุก 6 ล้อ )  ที่เดียวใน จังหวัด นนทบุรี โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบรุี บนพื้นที่สนามขนาดใหญ่ กว่า 6 ไร่ เปิดสอนครบทุกหลักสูตร ที่เดียวจบ รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก ครูผู้ฝึกสอนทุกท่านผ่านการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก ทั้่ง หลักสูตรสอนขับรถยนต์ หลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์ และ หลักสูตรล่าสุด หลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง ( รถบรรทุก 6 ล้อ ) บ.2

แบ่งแยกเป็น 2 หลักสูตร

 • หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก จำนวน 41 ชั่วโมง
 • หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก จำนวน 30 ชั่วโมง (สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้ว)

Learn to drive a truck

หลักสูตรสอนขับบรรทุก หรือ รถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก คุณสมบัติผู้เรียน

หลักสูตรสอนขับรถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ รถที่ใช้เพื่อการขนส่ง อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป คุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้นของผู้สมัครเรียน ดังนี้

 • การทดสอบปฏิกิริยา
  • ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง ในระยะเวลา น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.75 วินาที หากสามารถทำได้ สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 • การทดสอบสายตา
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุม กว้างข้างละตั้งแต่ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  • การทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.5 – 3.5 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  • การทดสอบสายตาบอดสี ให้ผู้ทดสอบดูสีเขียว สีแดง สีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอ่านสีตามเจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง หากอ่านได้ถูกต้อง สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

หลักฐานการรับสมัคร เรียนขับรถบรรทุก

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

หลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก รถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ จำนวน 41 ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย (ใช้เวลา 14 ชั่วโมง)
1.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (กฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฏหมายว่าด้ววยรถยนต์ และ กฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
2.กฏหมายแพ่ง และกฏหมายอาญา
3.เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์
4.การเตรียมความพร้อมของรถก่อนและหลังการใช้งาน ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์ การบรรทุก และการแข้ไขข้อขัดข้อง
5.หน้าที่ผู้ขับรถ มนุษยสัมพันธ์ และมารยาทในการขับรถ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย หัวใจของการบริการทางการขนส่ง
6.ความรู้เกี่ยวกับการฝึกหัดขับรถเบื้องต้น
7.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย

สอนขับรถบรรทุก

ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย (ใช้เวลา 27 ชั่วโมง)
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น
3.การฝึกหัดขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกตามท่าฝึกต่างๆ
4.การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก รถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ จำนวน 30 ชั่วโมง (สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้ว)

เรียนขับรถบรรทุก พร้อมสอบ ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย (ใช้เวลา 10 ชั่วโมง)
1.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ
2.ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ
3.การเตรียมความพร้อมของรถก่อนและหลังการใช้งาน ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์ การบรรทุก และการแก้ไขข้อขัดข้อง
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์
5.ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ
6.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย

เรียนขับรถบรรทุก พร้อมสอบ ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย (ใช้เวลา 20 ชั่วโมง)
1.ทบทวนทดสอบความสามารถการขับรถยนต์ และ เรียนขับรถบรรทุก
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น
3.การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ
4.การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

สนใจติดต่อ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี

025846341-2 | Line ID : @updnon

http://www.facebook.com/upddrive

เรียนพร้อมสอบ รถบรรทุก 6 ล้อ สอนขับรถ บรรทุก 6 ล้อ เรียนพร้อมสอบ รถบรรทุก 6 ล้อ สอนขับรถ บรรทุก 6 ล้อ เรียนพร้อมสอบ รถบรรทุก 6 ล้อ สอนขับรถ บรรทุก 6 ล้อ เรียนพร้อมสอบ รถบรรทุก 6 ล้อ สอนขับรถ บรรทุก 6 ล้อ